top of page

Gastrointestinal Endoskopi

Derneği Tüzüğü

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

a) Derneğin adı: Gastrointestinal Endoskopi Derneği
b) Derneğin Merkezi Ankara’dır.
c) Dernek gerektiğinde ve koşulların uygun olduğu yerlerde şube açabilir
d) Geçici Madde: : Şubeler, derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere, ondan fazla dernek üyesinin bulunduğu bir ilde Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen beş kişilik bir müteşebbis heyet tarafından kurulur. Kurucuların o yerde en az bir yıldan beri ikamet etmeleri şartı aranır. Şubeler merkez yönetim kurulunca verilmiş yazılı yetki olmadıkça kongre tertipleyemezler.

Şubeler bünye ve bütçeleri itibariyle merkezden ayrı olup derneğin genel çalışma programı dolayısıyla Merkez Yönetim kuruluna bağlıdırlar. Şubeler müşterek çalışmaya uymak ve yıllık çalışma programını tatbik etmek konusunda Merkez Yönetim Kurulu ile işbirliği yapmak mecburiyetindedirler. Şubelerin genel çalışma programı çerçevesi içindeki faaliyetleri yereldir. Herhangi bir şube yönetim kuruku diğer bir şubeyi veya Merkez Teşkilatını ilzam edecek faaliyetlerde bulunamazlar.

Şube teşkilatı aşağıdaki organlardan müteşekkildir. Bu organların vazife ve yetkileri yerel olup, merkezin benzer organlarının gördüğü vazifeleri yaparlar.


a) Şube Genel kurulu
b) Şube Yönetim Kurulu
c) Şube Denetim Kurulu

Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı üyelerin ekseriyetinin iştirakiyle toplanır. Şube Genel Kurul toplantısına ait hususlar, bu tüzüğün Merkez teşkilatına ait kısmında zikredilen şartlar dairesinde cereyan eder. Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazete yerine mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiylede yapılabilir Şube genel kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel kurulu toplantısından en az onbeş gün önce bitirmek zorundadırlar.

Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından iki yıl için gizli oyla seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Eski şube Yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri mümkündür. Şube yönetim kurulu seçimi müteakip yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan, bir sekreter ve birde muhasip-veznedar seçer.

Şube Denetçileri : Şube Genel Kurulu tarafından iki yıl için gizli oylaseçilen 5 asil, 5 yedek kişiden müteşekkil olup, görevleri bu tüzüğün, 2. ve 3. maddesinde zikredilen hususların şube ölçüsünde yürütülmesinden ibarettir.

Madde 2: Derneğin Amacı

Gastrointestinal Endoskopideki çağdaş, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, ülkede uygulanmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla konu ile ilgili billimsel ve sosyal içerikli faaliyetlerde bulunmak, bunun içinde gerektiğinde Türk Gastroenteroloji Derneği ile veya aynı amaçlı dernek kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Madde 3: Çalışmalar

Dernek amacına ulaşmak için şu çalışma ve benzerlerini yapar: Dernek , madde 2’deki amaçlara varabilmek için tüm yurtta, eğitim kuruluşlaında konfreranslar verecek, kurslar, sempozyumlar, düzenleyecek, araştırmaları destekleyecek, kanuni şartlarına uygunluk sağlayarak dış ülkelerde bu konularda isim yapmış kişileri davet ederek konferans ve seminerlere katılmaları sağlanacaktır. Derneğin diğer bir amacı, tıbbi bir dergi yayınlayarak çağdaş bilgileri ve araştırma sonuçlarını Tıp Mensuplarına duyurmaktır.

Madde 4 : Derneğin Kurucuları

1. Özden Uzunalimoğlu : TC Vatandaşı
Adres: Kızılırmak Caddesi. No: 16/6 , Ankara

2. Nihat Sipahi : TC Vatandaşı
Adres: Cinnah Caddesi No: 9/6 06680 Çankaya , Ankara

3. Abdülkadir Dökmeci : TC Vatandaşı
Adres: Tahran Caddesi. No: 13/4 Gazi Osmanpaşa Ankara,

4. Ali Özden : TC Vatandaşı
Adres: Kardelen Mah. 12. Cad. 317. Sokak No: 20 Karmen, Batıkent

5. Necati Örmeci : TC Vatandaşı
Adres:2. Sümer Sokak No: 34/15 Kızılay Ankara

6. Selim Karayalçın : TC Vatandaşı
Adres: Güneş Sok No: 25/14 Kavaklıdere Ankara

7. Burhan Şahin : TC Vatandaşı
Adres: Bestekar Sok. No: 94/6 Küçük Esat Ankara

8. Ali Gören : TC Vatandaşı
Adres: Güzeliş Sok. No: 3/14 Abidin Paşa Ankara

9. Selahattin Ünal : TC Vatandaşı
Adres: Çiftlik Caddes. No: 3/7 Bahçelievler Ankara

10. Ali Reşit Beyler : TC Vatandaşı
Adres: Bahçelievler 11. Sokak No: 17/11 Ankara

11. Erol Kesin : TC Vatandaşı
Adres: Refik Belendir Sokak. No: 44/4 Yukarı Ayancı Ankara

12. Dursun Kadir Bahar : TC Vatandaşı
Adres:Güvenlik Cad No:15/ 4 Ankara

13. Cihan Yurdaydın : TC Vatandaşı
Adres: Eskişehir Yolu 13. km, Çınar Sitesi, 4. Blok No:30 06530 Ümitköy Ankara

Madde 5: Derneğe Üye Alma ve Alınma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

2908 Sayılı Kanunun 16. maddesi hükümler tamamen ve aynen saklı kalmak kaydı ile birisi dernek başkanı olmak üzere en az iki asil üye tarafından derneğin amaçladığı konulardan birinde uzman olmuş veya uzmanlık eğitimi içinde bulunan ilmi yeteneğini, ispatlamış kişiler dernek üyeliği için teklif edebilirler; teklif dernek yönetim kurulunda yapılacak görüşme sonucu en az üçte iki çoğunlukla alınacak kararla kabul edilir ve teklif edilen kişi veya kişiler derneğe üye kaydedilir. Üyeliğe kabul kararı, ilgili veya ilgililere yazı ile bildirilerek yürürlüğe girer. Derneğe maddi katkı ve destekte bulunmak arzusu ile müracaat eden Tıp doktoru olmayan kişiler fahri üyeliğe teklif edilebilirler. Teklif, dernek yönetim kurulunda yapılacak görüşme sonucu en az üçte iki çoğunlukla alınacak kararla kabul edilir. Teklif edilen kişi veya kişiler derneğe üye kaydedilir. Üyeliğe kabul kararı ilgili veya ilgililere yazı ile bildirilerek yürürlüğe girer. Dernek kurulduktan sonra yeni üye kaydedilmiş kişiler bir genel kurul yasal dönemi geçmeden yapılacak bir genel kurul toplantısında seçimlere iştirak edemezler.

2908 sayılı 4. maddesinin 2. fıkrasının 2 ve 3 numaralı bentlerinde gösterilenlerle aynı kanunun 16. maddesinde yazılı engeli bulunanlar ve diğer kanunlarda yasaklanmış kimseler üyeliğe teklif edilemez ve üyeliğe alınamazlar.

Üyelikten Çıkma: İsteyen her üye vereceği yazılı, bizzat imzaladığı isteği ile üyelikten çıkma hakkını kullanabilir. Bu istifa hakkı engellenemez, ancak yönetim kurulunun yarıdan bir fazla çoğunlukla karar alması halinde ayrılmak isteyen üyeye istifasını geri almasını bir defa teklif edebilir. İstifa edenin yazı ile ısrarını bildirmesi halinde üyelikten çıkması ilk müracat tarihinden itibaren kesinleşmiş olur. İstifa ederek üyelikten ayrılanların bir yıl geçmeden derneğe yeniden üyelikleri teklif edilemez.


İstifa eden üyenin en geç üç ay içerisinde yeniden üyeliğe kabulünü yazılı olarak istemeye hakkı vardır. Bu istek yönetim kurulunda görüşülerek kabul veya red şeklinde karar bağlanır.

Üyelikten Çıkarılma: Dernek tüzüğüne ve gayesine aykırı davranışlarda bulunanlarla, 2098 sayılı kanunla ilgili diğer kanunlardaki suç ve yasak doğuran fiillerde bulunduğu anlaşılanlar ilk toplanacak yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılırlar. Bu karar, alınış tarihinden geçerli olmak üzere ilgiliye tebliğ olunur ve mahali bir gazetede ilan edilir. Bu şekilde çıkarılanlar derneğe tekrar üye alınmazlar.

Üyeliğin Sona Ermesi: Vefat ile üyelik tabi olarak sona erer. Kanuni mirasçılar aksine bir iddia ileri süremezler. Ayrıca 2908 sayılı kanunda yazılı derneklere üye olma hakkını kaybedenler le, üyelikten çıkarılmış olanlarında üyelik hakları sona ermiş olur.

Üyelik Hakları: 2908 sayılı kanunda yazılı üyelik hakları aynen ve tamamen geçerlidir. Özellikle bu kanunun 16. maddesinde yazılı üyelik hakları ile vecibeleri aynen uygulanır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; Bunu üye şahsen kullanır.


Vekaletle oy kullanılması mümkün değildir.

Fahri Üyelik: Derneğe fahri üye alınması da asil üyeler gibi yazılacak teklif ve yönetim kurulu kararı ile mümkündür. Doktorluk dışındaki meslek sahipleri ancak fahri üye olabilirler. Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler. Bağışlarda bulunmaları serbesttir. Fahri üyeler genel kurulda oy kullanamazlar. Konuşmaları ise genel kurul başkanının teklifi ve bu teklifin genel kurulda kabul edilmesi ile mümkündür. Fahri üyelerde istfilarını serbestçe bildirirler veya dernek yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Bu konuda fahri üyelerede asil üyelere ait çıkma, çıkarılma hükümleri uygulanır Sayıları 3’ten fazla olmamak koşuluyla, dernek yönetim kurulu kararıyla “ Onursal Başkanlık” verebilir.

Madde 6. Genel Kurul Çağrılma, Toplanma, Açılma Gündem ve Kararları;

Dernek genel kurulu kuruluştan sonra geçecek en çok altı ay içinde ilk toplantısını yapar. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Dernek olağan genel kurulları 1995 yılından itibaren her iki yılda bir Mayıs ayında toplanarak gündemini görüşür ve karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim kurulu veya denetim kurulu lüzum gördükleri hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği ile dernek kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.


Olağan Genel Kurullar: Kuruluştan sonra yapılacak ilk genel kurulun tarihinden itibaren geçecek iki yıl sonunda toplanır. Daha sonra bu tarihe itibar edilerek, devamlı olarak her iki yılda bir toplanır. İki yıllık çalışma raporları ile hesapları ve denetim kurulu raporları ve gelecek iki yıla ait bütçeyi gündemdeki maddelerle birlikte görüşür. İbra ve seçim işlerini bitirir..


İlan ve Çağırma: Genel kurula katılacak üyelerin listesi hazırlanır ve toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve gündem en az 15 gün evvel mahalli bir gazatede ilan edilir. Toplantının tarihi, saati, yeri, gündemi ve kurula katılacak üyelerin bir listesi eklenerek toplantıdan en az on beş gün önce yazılı olarak bildirilir. Genel kurul toplantı ilanında, toplantının yapılmaması halinde ikinci toplantının tarih, saat ve yeri de bildirilir; Bu husus aynı şekilde en büyük mülki amirliğe gönderilen yazıda da belirtilir.

Tüm bu işlemler 2908 sayılı kanunun 24. maddesi hükümlerine aynen uyularak yapılır. Genel kurul toplantısı birkereden fazla geri bırakılamaz., genel kurul çağrısında 21 ve 22. madde hükümlerine aynen uyulur.

Genel Kurul: Açılış, yönetim, gündem, görüşme, oylama ve kararlar.


Görev ve Yetkileri: Genel kurul, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunduğunun tespitinden sonra, bir başkan, bir başkan vekili ile, iki katip seçerek gündemi görüşmeye başlar. Bu görüşme 2908 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen hükümlere göre yetki ve görevlerini kullanır. Derneğe kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunmaması halinde genel kurul bir tutanakla geri bırakılır.

Genel Kurul: 21. maddede yazılı usule uyarak yapılan genel kurul çağrısında sonra katılma hakkı olan üyelerin yarıdan bir fazlasının hazır olduğu imza listesindeki imzaların sayılarak bir zabıtla tespitinden ve başkanlık divan teşkili için yönetim kurulu başkanının nezaretinde seçimler yapıldıktan sonra gnel kurul açılarak çalışmalara başlar. Çoğunluğun sağlamaması halinde durum bir zabıtla tespit edilir ve ilanda belirtilen ( en az bir hafta sonraki ) zamanda ikinci toplantı yine 21. ve 24. madde hükümlerine aynen uyularak yapılır.

Genel Kurul derneğin en son ve en yetkili organıdır. Gündemde yer alan ve hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yazı ile görüşülmesi istenilen konuları görüşerek karara bağlar.

Genel Kurul; Dernek organlarının seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi yönetim kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun hazırlamış olduğu bütçe tasarılarının görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabulu; Ferik kararı alınması ve bu kararla dernek mallarının nereye verileceğinin kararlaştırılması, taşınmaz alınması veya mevcut taşınmazların satışına karar verilmesi, derneğin bir fedarasyona katılması veya ayrılması, derneğin milletler arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması mevzuat’ta ve bu tüzükte belirtilen diğer hususların ifası ile yetkili ve görevlidir.

Madde 7: Yönetim Kurulu (Teşkili, Görevleri, Yedek üyeler ile birlikte tamamlanması)

Yönetim kurulu beş asil, beş yedek üyesi genel kurullarda ve gizli oyla seçilerek kurulur , asil üyelikte boşalma olursa oy sırasına göre yedek üyelere çağıralarak eksik tamamlanır.

Yönetim Kurulunun Görevleri: Derneği temsil etmek ve temsil için gerektiğinde kendi üyesinden biri veya bir kaçına yetki vermek. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ait kayıt ve işlemleri yürütmek, gelecek iki yıla ait bütçeyi yapmak ve genel kurula sunmak, 28. maddeye uyularak yönetim kurulu üyeliklerindeki boşalmaları yedeklerler tamamlamak ve bu maddeye göre gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak .

27. maddenin 4. ve 5. fıkralarında yazılı olanları yerine getirmek. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi içinde bir genel başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter ve bir sayman seçer.

Madde 8: Denetleme Kurulu ( Teşkili, Görevleri)

Denetleme kurulu üç asil, üç yedek olarak genel kurula seçilir. Yönetim kurulu seçimi sırasında asil ve yedek oldukları da belirtilerek yazılacak oy pusulalarının tasnifi ve sonucuna göre Denetleme Kurulu Kurulmuş olur. Denetleme Kurulu (enaz) altı ayda bir dernek hesap ve işlerini denetleyerek denetim sonuçlarını yazı ile Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine de tebliğ eder. Kurul ayrıca dernek genel kurullarına, her üye için ayrı ayrı hazırlayacağı denetim raporunu verir ve toplantıda Denetm Kurulu Başkanı tarafından bu karar okunarak açıklanır.

Denetleme kurulu üyeliğindeki boşalma, yedeklerin çağrılması ile yönetim kurulu tarafından doldurulur .

Madde 9: Organlara Seçilenlerin Yönetime Bildirilmesi

Genel Kurul’larda dernek yönetm kurulu ve denetleme kurullarına seçilenlerde yedeklerin seçimini takibe en geç yedi gün içinde 30. madde’ye uyularak, yönetim kurulu başkanınca mülki amire bildirilir.

Madde 10: Aidat ve Teberrular

Dernek üyeleri yılda 10.00 YTL. (on) üye aidatı öderler. Üyeler aidat dışından derneğe taberruda bulunabilirler. Üyeler derneğe menkul ve gayrimenkul mal bağışlayabilirler.

Madde 11: Dernek içi Denetimi
Dernek iç denetimi denetiçilerden başka başkan, başkan vekili ile genel sekreter ve sayman üye tarafından yapılır.

Madde 12: Tüzüğün değiştirilmesi
Dernek tüzüğü yönetim kurulunca kararlaştırılan değişikliklerin genel kurul toplantısında, önce eski ve değiştirilmesi istenen metinlerini üyelere ileten veya posta ile ulaştılması ve genel kurulda oylanması ve genel kurula iştirak edenlerin 2/3 kabulu ile bu değişiklikler yürürlüğe girer. Tüzükte ki değişikliğide mülki amir 2908 sayılı kanundaki süre ve şartlara uyularak bildirirler.

Madde 13: Derneğin feshi
Kanunun 49. maddesine uyularak genel kurulca veya mahkemece kararlaştırılabilir. Derneğin feshi halinde mal varlığı gayesine uygun olarak çalışan Türk Gastroenteroloji Derneğine veya PAYKOÇ Gastroenteroloji Araştırma Ve Geliştirme Vakfı’na yönetim kurulu kararı ile verilir.

Madde 14: Son ve Çeşitli Hükümler, Yasak ve İzinler, Gelirler ve defter ve kayıtlar,
2908 sayılı kanun üçüncü kısmında yazılı yasaklara aynen uyulur. Dernek, 43. maddede yazılı temas ve çalışmaları yine bu maddede yazılı gerekli izni İçişleri Bakanlığı’ndan aldıktan sonra yapar. Dernek, “ TÜRK” adını kullanmak ve Kamu yararına çalışan dernek arasına alınmak için gerekli izin ve kararı, kuruluş ilanının yapıldığı günden sonra en geç altı ay içinde toplanarak ilk genel kurulun tasvibinden geçirerek, 59 . maddedeki şartlara uyarak ypacağı müracatlar neticesinde elde eder ve ancak bundan sonra “ TÜRK” adını kullanmaya başlar


Dernek Gelirleri; Bu tüzükte yapılanlarla kanunun 60. maddesinde yazılı şartlara uygun kaynaklardan sağlanacaklardan ibarettir. 61. madde hükmü saklıdır.

Derneğin; üye kayıt, karar, gelen ve giden evrak, gelir ve gider, bütçe kesin hesap ve bilanço, demirbaş, alındı defteri elındı belgesi defteri bulunur ve bular noterden tasdik ettirilir.

Gelir Giderde takip edilecek usul : Derneğin gelirleri için bir alındı (tahsil) belgesi, giderleri (ödemeler) ise bir harcama (sarf) belgesi alınarak yapılır.


Belgelerin saklanma süreleri; Alındıa belgelerinin Maliye Bakanlığı’ndan sağlanması ile diğer hususlarda da 63. madde hükümlerine uyulur.

Gayrimenkul (taşınmaz) mal alabilmek için kanunun 64. maddesinde yazılı şartlara aynen uyulur ve satın alınan ve bağışlanan taşınmazlar tapuya tescilden sonra en geç üç ay içerisinde İçişleri Bakanlığı’na bildirir.

Geçici Madde: Dernek “ TÜRK” ismini 65. maddeye göre yapacağı ve alacağı izinden sonra kullanmaya başlar.

Kamu Yararına Alma : Bu tüzük, insanların uzmanlıklarını, bilim ve teknik sahalarında dünyada meydana getirilmiş yenilikleri süratle alacak vatanımız Türkiye’de milletimizn ve ve kanunun yararına en geniş ve yaygın bir şekilde kullanılmasının bilimsel uzmanlık sahiplerinin çalışmalarını bir araya getirerek en yüksek derecede kamu yararı sağlanmak amacıyla bir dernek çatısı kurulması için hazırlanmıştır. Dernek, kamu yararına çalışan derneklerden olma statüsünü kazanmak için 2908 sayılı yasanın 58. maddesindeki süre geçtikten sonra genel kurul kararı ile 59. maddesindeki usule yetkili makamlarına başvuruda bulunur.

GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ DERNEĞİ GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
1. Başkan : Prof. Dr. Nihat Saipahi
2. Başkan Yardımcısı : Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci
3. Sekreter : Prof. Dr. Necati Örmeci
4. Muhasip : Prof. Dr. Ali Özden
5. Üye : Doç. Dr. Ali Reşit

bottom of page